Back To Top

2019/2020年度:

第二十二屆學界武術比賽︰
小學︰
傳統拳術及長器械雙冠軍、短器械亞軍︰葉文喆
初級棍術季軍、長拳第五名︰葉子軒
傳統拳術亞軍︰梁溢庭
少年規定南拳季軍︰黃騰飛
初級劍術及拳術第四名︰黃少麒
傳統拳術第四名︰黃可欣
傳統拳術第五名︰蔡子銘
傳統拳術第五名︰蔡芷昕
中學:
傳統拳術冠軍、短器械亞軍、集體項目第四名︰朱瑩瑩
傳統拳術冠軍、短器械亞軍︰吳家寶
傳統拳術及長器械雙亞軍、集體項目第四︰林嘉棋
傳統拳術及短器械雙亞軍、長器械第五名、集體項目第四名︰何俊賢
傳統短器械及長器械雙亞軍、集體項目第四名︰黃展鵬
傳統拳術及短器械雙亞軍︰黃俊宏
傳統拳術第四名、短器械季軍、長器械第四名、集體項目第四名︰周偉豪
初級長拳第四名︰吳澤銘
少年規定南拳第五名︰陳正毅


第十四屆珠海傳統武術公開賽:
苗刀一等獎︰黃展鵬
扑刀一等獎︰黃展鵬
南拳一等獎︰黃騰飛
刀術二等獎︰黃騰飛
南拳一等獎︰黃俊宏
南棍一等獎︰黃俊宏
雙刀一等獎︰周偉豪
虎鶴雙形拳一等獎︰周偉豪
雙刀一等獎︰何俊賢
南槍一等獎︰何俊賢
雙刀一等獎︰葉文喆
春秋大刀二等獎︰葉文喆
八極拳一等獎︰梁溢庭
刀術二等獎︰梁溢庭
南槍一等獎︰林嘉棋
虎鶴雙形拳二等獎︰林嘉棋

2017/2018年度:
第二十屆學界武術比賽:
小二A蔡子銘︰男子E組傳統短器械第四名
小四A葉文喆︰男子E組少年規定南拳第三名
小四A黃騰飛︰男子E組少年規定南拳第四名
小四B梁凱琳︰女子E組初級刀術第四名、女子E組初級長拳第五名
小四C黃少麒︰男子E組初級棍術第五名
小六A吳澤銘︰男子D組初級長拳第三名
初一B朱瑩瑩︰女子C組少年規定南拳第三名
初二A鍾逸朗︰男子c组传统拳術第一名、男子c組传统長器械第三名、男子c组传统短器械第四名
高二A林俊傑︰男子A組傳統長器械第五名
高二D侯莉璇︰女子A組第二套國際競賽劍術第一名、女子A組原國際競賽規定南拳第二名、女子A組第二套國際競賽槍術第二名
高三E朱曉欣︰女子A組傳統拳術第一名、女子A組傳統短器械第一名、女子A組傳統長器械第二名

2016/2017年度:
第十九屆學界武術比賽:
朱曉欣:女A長器械第一名、傳統短器械第二名及傳統拳術第一名
李嘉鑫:男A初級競賽南拳第三名
邱凱雯:女A二十四式太極第三名、初級竞赛槍術第三名及初級竞赛劍術第三名
侯莉瑜:女A初級竞赛少年規定南拳第二名、初級竞赛刀術第二名及初級竞赛棍術第二名
羅佳佳:女A長器械第三名、傳統短器械第三名及傳統拳術第四名
曾國雄:男A二十四式太極第二名、初級竞赛劍術第三名及初級竞赛槍術第三名
鍾逸朗:男C初級競賽傳統長器械第二名
施俊宇:男D傳統拳術第二名及傳統長器械第二名
黃俊宏:男D初級竞赛刀術第四名
朱曉欣, 侯莉瑜, 林俊傑, 邱凱雯, 曾國雄, 羅佳佳:中學集體拳術第一名
施俊宇,伍敏瑜,黃俊宏,林威:小學集體拳術第三名

第二十一屆澳門太極拳、械錦標賽:
邱凱雯:女子青少年組楊式太極劍第一名

2015/2016年度:
第十八屆學界武術比賽:
施俊宇:男子E組初級競賽初級長拳季軍
羅佳佳:女子A組初級競賽傳統短器械季軍及高級組集體項目集體拳術季軍
朱曉欣:女子A組初級競賽傳統短器械亞軍、傳統拳術季軍及高級組集體項目集體拳術季軍
邱凱雯:女子A組初級競賽二十四式太極拳亞軍、劍術亞軍、槍術季軍及高級組集體項目集體拳術季軍
侯莉瑜:女子A組初級競賽棍術冠軍、刀術亞軍及高級組集體項目集體拳術季軍
鍾逸朗:男子D組初級競賽傳統短器械冠軍、傳統長器械冠軍及傳統拳術季軍
林俊傑:高級組集體項目集體拳術季軍
曾國雄:高級組集體項目集體拳術季軍

第二十二屆澳門青少年武術錦標賽:
侯莉瑜:女子A組傳統長器械第一名、傳統短器械第三名、傳統拳術第二名、對練第二名
羅佳佳:女子A組對練第二名、傳統拳術第四名、傳統長器械第五名
邱凱雯:女子A組四十二式太極拳第二名、四十二式太極劍第三名
朱曉欣:女子A組傳統拳術第一名、傳統短器械第二名、傳統長器械第三名
鍾逸朗:男子C組傳統拳術第一名、傳統長器械第一名、傳統短器械第三名


管理員登入


ESCOLA CHOI NONG CHI TAI
地址:澳門關閘馬路40號 電話:2843 5575 傳真:2843 9412